shimon

Author
Administrator
Shimon Articles
קורסים לארגונים
קורסים לארגונים
להורדת הקטלוג בקובץ PDF לחץ כאן
Learn More
תקנון השתתפות בהגרלה
תקנון השתתפות בהגרלה
התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים. הוראות התקנון הינן סופיות ומבטלות כל פירסום או מסמך אחר השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון. לצורך השתתפות בהגרלה יידרש המשתתף לפעול עפ”י ארבעת השלבים שהוגדרו בפרסום. במידה ויחסיר המשתתף אחד מהשלבים אזי “מכללת אשכולות” שומרת לעצמה את הזכות לבצע שוב את ההגרלה. לעורכת ההגרלה קרי “מכללת אשכולות” שמורה הזכות לשנות […]
Learn More