תקנון השתתפות בהגרלה

תקנון השתתפות בהגרלה
 1. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
 2. הוראות התקנון הינן סופיות ומבטלות כל פירסום או מסמך אחר
 3. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון.
 4. לצורך השתתפות בהגרלה יידרש המשתתף לפעול עפ”י ארבעת השלבים שהוגדרו בפרסום. במידה ויחסיר המשתתף אחד מהשלבים אזי “מכללת אשכולות” שומרת לעצמה את הזכות לבצע שוב את ההגרלה.
 5. לעורכת ההגרלה קרי “מכללת אשכולות” שמורה הזכות לשנות ו/או לדחות את הפעילות שהיא למעשה ביצוע הגרלה. ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות, כולה או חלקה, כל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, והדבר יפורסם בהודעה בדף עורכת ההגרלה באתר האינטרנט או בדף הפייסבוק שלה.
 6. כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד בהגרלה.
 7. הזכייה בהגרלה אישית ולא ניתנת להעברה.
 8. עובדי “מכללת אשכולות” ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בהגרלה.
 9. עורכת ההגרלה לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב
 10. הפעילות פתוחה להשתתפות לחברים של החברה בפייסבוק ובאינסטגרם.
 11. התנאים להשתתפות בפעילות יצוינו באופן מדויק בסטטוס של התחרות או בעמוד הפייסבוק שיקבע, כולל מועד התחלה, מועד סיום הקריטריונים לזכייה וכדומה.
 12. באחריותם של המשתתפים למלא אחר התנאים להשתתפות בפעילות. החברה לא תשא באחריות על אי ביצוע מלא של תנאי ההשתתפות.
 13. ההשתתפות הנה על דעת המשתתפים בה והחברה לא תשא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 14. ההשתתפות מותרת לגילאי 18 ומעלה לבעלי פרופיל פייסבוק חוקי ואינסטגרם חוקי ע”פ תקנות פייסבוק שניתנים לזיהוי באמצעות תעודת זהות ותמונת פרופיל תואמת.
 15. ההשתתפות הנה אישית למשתמש. השתתפות בזהות בדויה אסורה ותפסל לאלתר.
 16. אין הגבלה על כמות השיתופים
 17. הנהלת העמוד רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה:
  א.    שההשתתפות שלו נעשתה או גרמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה.
  ב.    נעשה שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין.
  ג.    שההשתתפות ן\או הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל, לרבות פריצה לאתר, פריצה                לתוכנת התחרות, שינוי או התערבות בדרך פעולתם אשר גרמה לשינוי טבלת הדירוג.
  ד.   שינוי דירוג \ הישגים \ מידע של משתתפים אחרים שניקודם שונה ו\או דירוגם הושפע עקב הפעולות כאמור לעיל.
 18.        תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור ולמשתתף   כאמור לא תהיה כל                טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.
 19. הנהלת העמוד רשאית ע”פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים.
 20. פרטי המשתתפים בפעילות המצויים בידי החברה במערכת הפעילות\תחרות, לרבות שם הפרופיל, תמונת הפרופיל, פרטים אישיים שנמסרו, כתובת IP, תמונות שהועלו וכל חומר אחר הקשור במשתתפים הינם הסופיים והמכריעים.
 21. הודעה על הזוכה תפורסם בסטטוס בדף החברה בפייסבוק תוך מספר ימי עסקים מיום סיום הפעילות.
  א.    באחריות המשתתפים לבדוק את פרטי הזכייה.
  ב.    באחריות הזוכה ליצור קשר עם מפעילי העמוד ו\או נציגי החברה ולהסדיר את קבלת הפרס.
  ג.    אין החברה  אחראית לפירסום הזכייה בהודעה פרטית, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי מסירת ההודעה ו\או קבלת הפרס בפועל                   ע”י הזוכה.
 22. הפרסים שיוקצו לפעילות יפורטו ויועברו לזוכים תוך זמן סביר לאחר תיאום  והצגת תעודת זהות הזהה לשם המשתתף ותמונת הפרופיל שלו. אין החברה אחראית על מסירת פרטים לא מדויקים, או אי דרישה של הפרס.
 23. הפרס יסופק לזוכה במסירה אישית במשרדי החברה. קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודת זהות הזהה לשם ותמונת המשתתף. קבלת הפרס תחשב כמילוי מחויבות החברה למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל ע”י הזוכה. במידה ולא תהיה דרישה לפרס במועד הנקוב, רשאית החברה להעבירה לזוכה אחר ע”פ שיקול דעתה או להעמידו כפרס פעם נוספת בפעילות אחרת  או לבטלו כליל.
 24. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה.
 25. לאחר הכרזת הזכייה ו/או מסירת הפרס אין לחברה או מי מטעמה כל מחוייבות או אחריות בגין הפעילות עצמה וכן, אין למשתתף/זוכה כל אפשרות לבוא בתביעה או טענה כנגד החברה.
 26. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי החברה ו/או נציגיה יהיו רשאים לעשות שימוש בתגובה שנשלחה לפי שיקול דעתם,  כולל פירסום התוכן, עריכת התוכן, שינוי התוכן,  שידורו בטלוויזיה ו/או באינטרנט,  ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל. התחייבות זו מטעם המשתתף הינה בלתי חוזרת.
 27. הפעילות הנה באחריות מפעילי הדף בלבד, ואין לפייסבוק או מי מטעמה כל נגיעה או קשר לדף, או לפעילות המדוברת.
 28. אין החברה, נציגיה ו\או מפעילי דף הפייסבוק והאינסטגרם  אחראים לפעילות תקינה של:
  א.    מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות, על כל מרכיביה.
  ב.    מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים בה משתמשים המשתתפים בפעילות.  ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן בפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים,  לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
 29. שימוש בחומרים הנושאים זכויות יוצרים הינו באחריות המשתתף בלבד (כגון: תמונות, איורים, ציטוטים קבצי סאונד ו\או וידיאו ועוד). ברור כי החומרים הינם מקוריים וכי המשתתף הינו בעל זכויות היוצרים עליהם. במידה והמשתתף אינו בעל הזכויות לשימוש בחומרים, ישא באחריות לבדו למקרה של הפרה של זכויות אלו.
 30. משתתף שנמצא משתמש בחומרים שהזכויות עליהן אינן שייכות לו, יפסל מהפעילות לאלתר וללא מתן הסבר נוסף. כמו כן ישא באחריות לכל הליכים משפטיים שיינקטו נגדו בגין הפרת זכויות.
 31. אין להשמיץ או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי התחרות, נציגי החברה ולמפעילי הדף. פעילות מעין זו תגרום להשעייה של הגורם הפוגע ובמקרים חריגים אף עצירת/הפסקת התחרות, ללא החובה למתן הסבר.
 32. הפרה של הסעיפים:6,3, 8, 9, 11, 21, 23,22 24 תחשב להפרה בוטה של התקנון ותגרום לפסילה מיידית של המשתתף, ללא מתן הסבר נוסף.
 33. פיתחת קורס מותנת במספר הנרשמים. במידה והזוכה יבחר בקורס והוא לא ייפתח ניתן להמירו לקורס אחר.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.